Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2) Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili […]

  • ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “Başlamış olan ihaleler GEÇİCİ MADDE 15 – (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun […]

  • Sözleşme İmzalamaya Gelmeyen Başvuru Sahibinin Geçici Teminatının Gelir Kaydedilmesi İşleminde Mevzuata Aykırılık Olmadığı Karar No              : 2021/UM.I-1116 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/598785 İhale Kayıt Numaralı “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Menemen R Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 21.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “4 Kısımlı Muhtelif Gıda” ihalesine ilişkin […]

  • Sözleşme Tasarısının İhale Hukukuna Aykırı Olduğu İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (Tpao) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 22.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis […]

  • Sözleşme Tasarısında Kesin Teminat Mektubunun Süresinin Belirtilmemesinin Teklif Verilmesine Engel Teşkil Etmediği Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (Tpao) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 22.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]

  • İhale Dokümanında Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler Düzenlemesinin İhale Mevzuatına Aykırı Olması Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (Tpao) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 22.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]

  • Başvuru Belgeleri Arasında İmza Sirkülerinin Bulunmaması Karar No              : 2021/UH.IV-1009 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/154824 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile […]

  • İsteklilerce Yaklaşık Maliyete Yönelik Yapılacak Şikâyet Konularının Farkına Varılmış Olması Gereken Tarihin Yaklaşık Maliyetin Alenileştiği İlk Oturum Olan İhale Tarihi Olduğu Karar No              : 2021/UY.IV-1007 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/548808 İhale Kayıt Numaralı “Adana İli Merkez İlçeler, Ceyhan ve Yumurtalık İlçelerinde Yol Yapım ve Bakım Yapılması Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Adana Büyükşehir Belediye […]

  • Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler Kapsamında Sunulması Gereken İmza Sirkülerinin Sunulmamış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-912 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/123408 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Bağlı 9 İştirak Şirketi İçin Malzemeli Yemek Pişirme, Servis Etme, Dağıtma, Servis Sonrası Hizmetleri İşinin “Ortak Alım” Kapsamında Karşılanması Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İstanbul Bilişim […]

  • Akaryakıt Tevsiki –  Kesafet Hesap Hatası Karar No              : 2021/UY.II-881 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 03.12.2020 tarihinde açık ihale […]

1 2 3 4 5 19