Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Yüklenici Tarafından Teslim Edilecek Donanımların Teknik Şartname’de Yer Alan Teknik Özelliklere Sahip Olup Olmadığının Denetlenmesi Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak […]

  • Teknik Şartnamedeki Sürelerin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisi Karar No              : 2021/UH.II-1277 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 22.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi’nin […]

  • Teklif Zarfı İçerisinde İş Deneyim Belgesi Olarak EKAP Güncelleme Sayfası Sunulmuş Olması Karar No              : 2021/UH.II-1242 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/169125 İhale Kayıt Numaralı “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Şoförlü ve Şoförsüz Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 26.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü […]

  • Süresinden Sonra İdareye Başvuru Yapılmış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-1176 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/4375 İhale Kayıt Numaralı “İzmit Bölgesi Belediye Atıklarının Aktarma İstasyonlarından Bertaraf Tesisine Taşınması Hizmeti” İhalesi  KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmit […]

  • İtirazen Şikâyet Başvuru Dilekçesi Ekinde Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olunduğuna Dair Belgeler Kapsamındaki İmza Sirkülerinin Aslı Veya Yetkili Mercilerce Onaylı Örneklerinin Sunulmamış Olması Karar No              : 2021/UH.IV-1171 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/258996 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı Karacaali Yaz Kampı Organizasyonu İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 03.06.2021 tarihinde açık […]

  • İhalenin İptalinde İdarenin Takdir Yetkisinin Denetlenmesi Karar No              : 2021/UM.II-1152 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/104891 İhale Kayıt Numaralı “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik Enerjisi Satın Alım İşi” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (Gaski) Genel Müdürlüğü tarafından 07.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Serbest Piyasadan Tam Tedarik Anlaşması İle Elektrik […]

  • Ortaklık Yapısına Ve Yönetimdeki Görevlilere Yer Verilmediği İddiası Karar No              : 2021/UM.II-1153 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/87066 İhale Kayıt Numaralı “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı İçin 1 Kalem Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı […]

  • KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2. nci maddesinde yer alan “şartnamelerin “ihaleye katılmaya ilişkin hususlar” başlıklı maddelerinde belirtilen “bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge”” ibaresi “şartnamelerde yer alan “yönetimindeki görevliler […]

  • İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “/imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “imza beyannamesi/imza sirkülerinin” ibaresi “imza beyannamesinin” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan […]

  • MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ihaleler hariç” ibaresi eklenmiştir. “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından, a) Gerçek […]

1 2 3 22