Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Birim Fiyat Teklif Cetvellerinde Aritmetik Hata Karar No              : 2020/UH.II-1405 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/261494 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıl Süreli Yakıt Hariç, 1 Adet Sürücüsüz Sedan Tipi Otomobil ve 1 Adet Sürücülü 4X4 Çift Kabinli 4+1 Kişilik Pick-Up’ın Kiralanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Alpaslan-1 Hes İşletme Müdürlüğü tarafından […]

  • İhale Dokümanındaki Anlatım Bozukluğu – Covid 19 Karar No              : 2020/UM.I-1503 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/437653 İhale Kayıt Numaralı “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.08.2020 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Set Karşılığı Yüksek Akış (High-Flow Oksijen Terapi Sistemi) Cihazı Temini” ihalesine […]

  • Tüzel Kişi Ortakların Tc Kimlik Numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinden Teyidinin Yapılamamış Olması Karar No              : 2020/UY.II-1440 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/204493 İhale Kayıt Numaralı “21-79 KKNolu Çermik-Ergani İl Yolunun Km:11+000-30+000 Arasında  Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Temel, Alttemel ve Sathi Kaplama Yapılması Yapım  İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.05.2020 tarihinde açık […]

  • İdarenin Sözleşmeyi Feshi Durumunda İrat Kaydedilecek Kesin Teminatın Güncellenmesi Karar No              : 2020/DK.D-23 Karar: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre yürütülen sözleşmelerde,  ölüm hali hariç olmak üzere Kanunun 17 ve 18 inci maddeleri kapsamında sözleşmelerin feshedilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların güncellenip güncellenmeyeceği hususunda Kurum görüşü talep edilmektedir.  4734 sayılı Kamu […]

  • BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı aynî hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları […]

  • İhaleye Teklif Veren İsteklilerin Teklif Mektuplarında İhale Dokümanının İçeriğini Tamamen Okuyup Kabul Ettiklerine Dair Beyanda Bulunmaları Ve Tekliflerini Buna Göre Vermiş Olmaları Danıştay 13. Daire 2019/3958 E.  ,  2019/4405 K. … YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: A.Ş. tarafından 12/06/2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “” hizmet alımı ihalesine ilişkin olarak davacı şirket tarafından yapılan […]

  • PERSONEL TAŞIMA İHALE Karar No              : 2020/MK-194 İHALEYİ YAPAN İDARE: Tedaş Genel Müdürlüğü BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/350096 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Kampüsünde Görev Yapan Memur, Sözleşmeli Memur Ve Sendikasız İşçi Olarak Görevli Personellerin Sabah Ve Akşam Hizmet Binalarına Geliş Ve Gidişlerinin Servis Araçları İle Sağlanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye […]

  • Gecikme Cezasının Uygulanmaması Sonucu Kamu Zararına Sebebiyet Verilmesi – Sayıştay Kararı Yılı          2011 Dairesi  5 Karar No              1 İlam No                2 Tutanak Tarihi   18.10.2012 Gecikme cezası …………… A.Ş. yüklenimindeki “…………..” işinde; söz konusu İş 108 gün gecikmeyle bitirilmiş olduğu halde, İşe ait sözleşmenin 16.1.1. maddesinde ki; “Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından en az […]

  • MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “kişilerin” ibaresi “işletmelerin” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. “(1) Bu Yönetmelik; gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu […]

1 2 3 14