Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak Genel Müdürlük birimlerini, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı paylaşımın kapsamı, yöntemi ve güvenliğine ilişkin genel usul ve esasları saptamak ve […]

  • İhaleden Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Konusunda Kamu İhale Kurulu’nun Herhangi Bir Yetkisi Bulunmamaktadır Karar No              : 2020/MK-164 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/14994 İhale Kayıt Numaralı “Kıyı Düzenlemeleri Kapsamında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/14994 ihale kayıt numaralı […]

  • Teknik Görüşün Net ve Açıklayıcı Olmaması – Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar No              : 2019/MK-61 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/612602 İhale Kayıt Numaralı “2 Yıllık Mikrobiyoloji Laboratuvarı Kit Karşılığı Makro Elisa Sistemi Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME : KARAR: Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2017/612602 ihale kayıt numaralı “2 Yıllık Mikrobiyoloji […]

  • Kuruma İtiraen Şikayet Başvurusunun Süresinden Sonra Başvuru Yapılmış Olması Karar Tarihi         : 16.07.2020 Karar No              : 2020/UH.I-1230 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/251693 İhale Kayıt Numaralı “İzban Aş 1 Yıllık 30000 Mönü Öğlen ve Akşam Yemeği 4000 Mönü Kahvaltı Taşımalı Yemek Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş. tarafından 11.06.2020 tarihinde […]

  • Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yöntemleri Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Bulunduğu Karar No              : 2020/MK-156 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/226483 İhale Kayıt Numaralı “01/09/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Özel Güvenlik” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/226483 ihale kayıt numaralı “01/09/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Özel Güvenlik” ihalesine […]

  • Karar No              : 2020/MK-151  BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/25311 İhale Kayıt Numaralı “Tercüme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2020/25311 ihale kayıt numaralı “Tercüme” ihalesine ilişkin olarak Tunahan Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.04.2020 […]

  • Yemek İhalesi  – Teknik Şartnamenin İsteklilerde Tereddüt Oluşturacak Şekilde Hazırlanmış Olması Karar No              : 2020/MK-150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664254 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüz […]

  • Feragat Nedeniyle Davanın Konusuz Kalması Karar No              : 2014/MK-390 BAŞVURUYA KONU İHALE: Kamu İhale Kurulunun 23.01.2014 tarih ve 2014/UH.II-480 sayılı kararı hakkında Ankara 16. İdare Mahkemesince verilen 03.07.2014 tarihli ve E:2014/238,K:2014/937 sayılı feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararının uygulanmasına ilişkin Kurul kararı alınması. KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziantep Üniversitesi […]

  • Karar No              : 2020/UY.I-1159 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/156744 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen […]

1 2 3 15