Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 28/1/2009 tarihli ve 27124 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “/imza sirküleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “imza beyannamesi/imza sirkülerinin” ibaresi “imza beyannamesinin” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan […]

  • ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “2) Tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğuna dair Ticaret Sicil Tasdiknamesi veya Türkiye Ticaret Sicili […]

  • Mevzuata Uygun Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Karar No              : 2021/UH.I-1115 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/22224 İhale Kayıt Numaralı “Atatürk HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 80 Kişi ile 3 Yıl Süreli Genel Temizlik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü, tarafından 22.02.2021 […]

  • Kamu Zararının Nasıl Oluştuğu Açıklanmadan İptal Edilen İhalenin İptali Karar No              : 2021/UH.I-1123 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/419467 İhale Kayıt Numaralı “Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından 10.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Radyasyon Onkolojisi Hizmet Alımı 23500000 Puan” ihalesine ilişkin olarak Medko Mak. […]

  • İhale İlanına İlişkin Başvurulması Gereken Sürenin 10 Gün Olması Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (Tpao) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 22.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük […]

  • Hizmet İşleri Genel Şartnamesindeki İhtirazi Kayıt Düzenlemesinin Yargıtay’da devam eden dosyalara etkisi

  • Sözleşmedeki Şartların Fesih İçin Ağır Nitelikte Olması Karar No              : 2021/UH.II-1074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/149780 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü (Tpao) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından 22.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tdlhzm-1139 Genel Müdürlük Personel Servis […]

  • İhale Kapsamında Sunulan Bilanço Ve Gelir Tablosu Belgelerinin İhalede İstenen Şartları Taşımadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1017 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak […]

  • Hazır Yemek Alım İşi İhalesi – İşletme Kayıt Belgesi Karar No              : 2021/UH.II-1017 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Altuntaş Gıda San. ve […]

  • Şikayetçinin Başvuru Süresinin İhale Dokümanının İndirilmesinden İtibaren Başlayacağı Karar No              : 2021/UM.IV-1006 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/99401 İhale Kayıt Numaralı “Benzinli Motopomp Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü tarafından 06.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Benzinli Motopomp Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 12.05.2021 tarih ve 23307 sayı ile […]

1 2 3 4