Karar No              : 2019/MK-236

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/43401 İhale Kayıt Numaralı “Tdlhzm-171 Tpao Genel Müdürlük Yerleşkesi Ve Sosyal Tesislerin Genel Temizlik Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü(TPAO) Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/43401 ihale kayıt numaralı “Tdlhzm-171 TPAO Genel Müdürlük Yerleşkesi ve Sosyal Tesislerin Genel Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Aytekin Grup Turizm Taşıma İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 26.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-519 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Davacılar Akel Hiz. Tem. İnş. Taah. Taş. Oto. Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. ile Akbel Hiz. Tem. İnş. Taah. Oto. Turz. ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 03.07.2019 tarihli E:2019/1008., K: 2019/1367 sayılı kararında “…Dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; ihale konusu işin; Genel Müdürlük yerleşkesi ve sosyal tesis binaları, ofis odaları, kampüs içi ve genel temizliği işi olduğu ve Teknik Şartname’de Genel Müdürlük yerleşkesi içindeki bütün alanların günlük mıntıka temizliğine tabi tutulacağı, binaların çevresi ve yürüyüş yolları kağıt parçası vb. atık maddelerin çalı süpürge ve temizlik ekipmanları ile her gün temizleneceği, bu mahallerden toplanan çöplerin büyük çöp poşetleriyle çöp mahalline kadar götürüleceği, karlı ve buzlu havalarda bina önleri ve yaya yolu ve merdivenlerdeki su, kar ve buzların temizlenmesi ve gerekli hallerde buzlanmaya karşı tuz atılması, haftalık genel temizlik uygulamaları, süreli genel temizlik uygulamaları ve toplantı salonlarının temizliği gibi işler olduğu, bu işlerin bedeni çalışma ağırlığına dayandığı ve fiziki kapasitesi güçlü personelle yürütülmesi gerektiği hususu birlikte dikkate alındığında, idarece çalıştırılacak tüm personele üst yaş sınırı getirilmesinin ihale konusu işin niteliğine uygun olduğu ve işin gerekleri ile de uyumlu olduğu, ayrıca ilgili mevzuatta öngörülen yaş aralığına da paralel olduğu, dolayısıyla idarenin takdir yetkisi sınırları içerisinde ve makul olduğu sonucuna varıldığından, ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 26.04.2019 tarihli ve 2019/UH.I-519 sayılı kararının 5’inci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle