Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde

Telefon:

0312 231 70 68

  • Yapım İşinin Gerçekleştirileceği Yere Yakın Bir Başka Üreticiden Beton Harcı Temin Edilmesi Karar No              : 2020/MK-235 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt numaralı “Nevşehir […]

  • MADDE 1 – 26/1/2008 tarihli ve 26768 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, personelin terörle mücadelede aldığı […]

  • Hatalı Yargı Düzenine Bağlı Mahkemede Davanın Açıldığı Tarih 10. Hukuk Dairesi         2016/17680 E.  ,  2019/4107 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, davacı şirket hakkında 2011/12. ay ve 2012/12. aylarına ilişkin resen düzenlenen pirim taahkuku ve gecikme zammı prim borcunun iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından […]

  • Şirket Ortağının Tc Kimlik Numarası Karar No              : 2020/MK-230 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/203809 İhale Kayıt Numaralı “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre Düzenleme Ve Revizyon Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/203809 ihale kayıt numaralı “Kemerburgaz Cumhuriyet Kent (Şehir) Ormanı Çevre […]

  • Kaynakların Verimli Kullanılması İlkesi ve Fiyat Dışı Unsur Uygulanmasına Dair Mahkeme Kararı Karar No              : 2017/MK-19 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/67335 İhale Kayıt Numaralı “2016 Yılında Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Sahası İçinde Bulunan Yollarda Astarlı, Astarsız Sathi Kaplama Ve Bsk (Bitumlu Sıcak Karışım) Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen […]

  • Ortak alım ihalesi; birden fazla idarenin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mal ve hizmet alımları ile bakım ve onarım işlerine ilişkin, 4734 sayılı Kanunda yer alan ihale usulleri uygulanarak yapılan tek bir ihale olarak tanımlanmakta olup, 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Planında yer alan 816.2 numaralı tedbir ise: “Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kurulacaktır.” şeklindedir. […]

  • Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret […]

  • MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “d) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde,  alım konusu mala […]

  • MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Açık ihale usulü ile yapılan mal alımı ihalelerinde” ibaresi “İhalelerde” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “yapacakları” ibaresinden önce gelmek üzere “yüklenicilerin ise sözleşme sürecinde (kesin kabul dahil)” ibaresi eklenmiştir. “(4) […]

  • Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Alınan Belge Tutarının Dikkate Alınacağı Oran Karar No              : 2019/MK-334 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/135266 İhale Kayıt Numaralı “Kömürhan Tüneli Elektrik Ve Elektromekanik İşleri (Enerji Temini, Havalandırma, Aydınlatma, Haberleşme, Yangın, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik Vs) Ve Kömürhan Köprüsü Dekoratif Aydınlatma İşlerinin Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: […]

1 2 3 44